Customer Service / Klantenservice


Return & Replacements en Terms & Conditions are in Dutch and English.

Retourneren & Vervanging / Return & Replacements FAQ

NEDERLANDS

Wat kan ik retourneren?
U kunt bestelde boek(en) retourneren welke u heeft ontvangen.

Wanneer kan ik een boek retourneren?
U kunt een boek retourneren wanneer het een beschadigd exemplaar betreft (bij ontvangst). Dit kan zijn: binnenwerk dat loslaat, gekleurde vlekken op een pagina, pagina's die aan elkaar vast zitten.
Echter, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van levering door PostNL. Hier hebben wij geen invloed op.

Levering door PostNL in Nederland
Pakketjes worden door ons onbeschadigd verstuurd. Wanneer u zeker wilt zijn van de beste levering, kies dan Pakket Post bij uitchecken.
Bij Brievenbuspakje+ is er kans op lichte beschadiging afhankelijk hoe PostNL omgaat met het pakketje en de grootte en vorm van uw brievenbus.‚Äč Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Wat is het termijn om een boek te retourneren?
Binnen 14 dagen na de dag van ontvangst.

Wanneer kan ik een vervangend exemplaar ontvangen?
U kunt een vervangend exemplaar ontvangen, nadat u een beschadiging heeft gemeld en het beschadigde exemplaar heeft geretourneerd.
Wij versturen alleen onbeschadigde exemplaren. De boeken worden voor verzending gecontroleerd. Een licht gekreukte omslag ontstaan door afhandeling door PostNL wordt niet als beschadiging gezien. Wanneer u zeker wilt zijn van de beste levering, kies dan Pakket post bij uitchecken.

Hoe kan ik een boek retourneren?
Aanmelden met reden en ordernummer via het contactformulier.
U ontvangt dan z.s.m. een verzendlabel via email.
Deze afdrukken en bevestigen op het te retourneren pakket.
Bij voorkeur in de originele verpakking retourneren en goed verpakt.
Het pakket dan afgeven bij een Postnl punt.

Wat is het retouradres?
Deze is vermeld op het label dat u ontvangt via uw email.

Is het retourneren gratis?
Ja.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
In geval het boek is beschadigd en u heeft aangegeven dat u een terugbetaling wenst. Het volledige bedrag wordt na ontvangst en inspectie van het boek aan u overgemaakt. We streven erna om retourzendingen binnen 5 werkdagen af te handelen. Nadat uw retour is verwerkt, wordt u terugbetaald.

Welke betaalmogelijkheden heb ik?
IDEAL (via Mollie).

Kan ik het boek afhalen?
Neen. Gezien de huidige regels m.b.t. Covid-19 worden boeken alleen verstuurd.

Kan ik de bestelling annuleren?
Ja, dat kan. Geef binnen 6 uur door dat u wilt annuleren via ons contactformulier. Vermeld uw ordernummer. Uw betaling wordt dan na ontvangst z.s.m. teruggeboekt.

Wat dien ik te doen als ik te laat heb geannuleerd?
Wat u dient te doen is het product aanmelden voor retour met als reden dat u de bestelling heeft geannuleerd. U ontvangt dan een retourlabel en stuurt de originele verpakking ongeopend retour. Uw betaling wordt dan na ontvangst z.s.m. terugbetaald.

Hoe snel kan ik het pakketje verwachten?
Wij geven het pakketje binnen 2 dagen na bestellen af aan de bezorgdienst. Echter, gezien de huidige regels hebben wij geen invloed op de bezorgtijden van de bezorgdienst.


ENGLISH

Where can I track my delivery?
Via this link. You have to enter your tracking number.

What can I return?
You can return ordered book(s).

When can I return a book?
You can return a book when it is a damaged copy (upon receipt).
However, we cannot be held responsible for the quality of the delivery services. This is beyond our control.

What is the term to return a book?
Within 14 days after the day of receipt.

When can I receive a replacement copy?
You can receive a replacement copy after you have reported a damage and returned the damaged copy.
We only send undamaged copies. The books will be checked before shipment.

How can I return a book?
Register with reason and order number via the contact form.
You will receive a shipping label via email a.s.a.p.
Print this and confirm it on the package to be returned.
Preferably in the original packaging and well packaged.
Bring it to the carrier mentioned on the label.

What is the return address?
This is mentioned on the label you receive via email.

Is the return free of charge?
Yes.

When will I get my money back?
In case the book has been damaged and you have indicated that you would like a refund. The full amount will be transferred to you after receipt and inspection of the book. We aim to process returns within 5 working days. After your return has been processed, you will be refunded.

What payment options do I have?
IDEAL (Mollie) and Creditcard.

Can I pick up the book?
No, you can't. Due to the current rules regarding Covid-19, books will only be sent.

Can I cancel the order?
Yes, you can. Please let us know within 6 hours that you want to cancel via our contact form. Mention your order number. Your payment will be reversed as soon as possible after receipt.

What should I do if I canceled too late?
What you need to do is register the product for return with the reason that the order was canceled. You will receive a return label and return the original packaging unopened. Your payment will be refunded a.s.a.p. after receipt.

How soon can I expect the package?
We give the package within 2 days after ordering to the delivery service. However, given the current rules we have no influence on the delivery times of the delivery service.

Algemene Voorwaarden / Terms & Conditions / Privacy Policy

NEDERLANDS

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
De gegevens die u invult worden gebruikt voor betaling en het verzenden van het pakket.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het versturen van pakketten:
- Initialen en achternaam.
- Adresgegevens.
- Emailadres.

Is mijn informatie veilig?
Wij gebruiken het Mollie betalingsplatform en hebben geen toegang tot uw gegevens.
Ordergegevens, zoals uw e-mailadres en afleveradres worden bewaard voor 5 jaar. Mocht u willen dat uw gegevens eerder dienen te worden verwijderd, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Om het mogelijk te maken dat u uw pakket ontvangt worden uw naam en NAW gegevens doorgegeven aan de bezorgdienst.
Wij delen uw informatie niet met andere derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen een cookie voor het gebruik van de website en die geen inbreuk maken op uw privacy.
Wij gebruiken geen cookies die uw informatie doorgeven.


ENGLISH

How will my data be used?
The data you fill in will be used for payment and sending the parcel.

What personal data will be processed?
Below you will find an overview of the personal data we process for sending packages:
- Initials and last name.
- Address data.
- Email address.

Is my information safe?
We use the Mollie payment platform and have no access to your information.
Order details, such as your email address and delivery address are stored for 5 years. If you would like your data to be deleted sooner, please let us know.

With whom will my data be shared?
In order to make it possible for you to receive your package, your name and name and address will be passed on to the delivery service.
We do not share your information with other third parties.

Cookies, or similar techniques we use
We only use a cookie for the use of the website and which does not infringe your privacy.
We do not use cookies that pass on your information.

Identiteit van de onderneming / Company Information

Naam ondernemer/Company Name: Long Feng Praktijk
Handelend onder/Acting under: WPB Publishing en The Way to Perfect Balance

Vestigings- & bezoekadres/Location & visiting address:
Huizerweg 10-D
1402 AA BUSSUM
The Netherlands

Bereikbaarheid/Accessibility: Op afspraak/By appointment

Telefoonnummer/Phone: 035 6981248 / +31 35 698 1248
KvK-nummer/CoC number: 32159712
Btw-identificatienummer/VAT identification number: NL0015.09.523.B89

This website uses a cookie for site usage.